Rekrutacja

DROGI RODZICU!

 

Przedszkole to pierwsza instytucja edukacyjna w życiu Twojego dziecka. Warto zastanowić się nad wyborem dobrej placówki. Jeżeli jesteś zainteresowany to proponujemy:

 • naukę języka francuskiego codziennie, bez dodatkowych opłat /we wszystkich grupach wiekowych/
 • miłą i ciepłą atmosferę
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • cztery grupy wiekowe
 • pracę opartą o nowoczesne metody edukacyjne
 • zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia o charakterze teatralnym
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia rytmiczno-wokalne
 • gimnastykę ogólnorozwojową
 • opiekę logopedyczną
 • diety dla dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych

Przedszkole 79 jest pełne ciekawych zdarzeń i nie ma czasu na nudę. Każdy dzień wzbogaca dziecko o nowe doświadczenia, dlatego warto skorzystać z naszej oferty.

Placówka jest czynna od 6.30 do 17.00.

Karty zgłoszenia do Przedszkola można dostać w sekretariacie placówki przy ul. Piwnej 14 lub pobrać ze strony rekrutacji.
 

KONTAKT:

telefon: (071) 321-97-08
Email: przedszkole79@op.pl
ZAPRASZAMY !!!

Rekrutacja do Przedszkola


Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

z późn. zm.)

– Uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

miasto Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Wrocław z dnia 21

stycznia 2015r. poz. 225)

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2015 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia.

I. Wypełnienie wniosku

   • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów

   • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki

   • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru

   • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia

   • wydrukować wniosek

II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2012 r.) i 4 letnich (ur. w 2011 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia

 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji,
  nie może brać udziału w rekrutacji

  • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)

  • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku,
   na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych

  • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku

  • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

   • zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

   • dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

   • sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

  • w przypadku uzyskania przez kliku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola komisja rekrutacyjna wybierze kandydata, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tego przedszkola

III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich

(ur. w 2010)

  • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie

Wrocławia

 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji

  • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)

  • rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych

  • kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych

  • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku

  • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

 • zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

 • dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

 • sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

  • w przypadku uzyskania przez kliku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, komisja rekrutacyjna wybierze kandydata, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tej placówki

UWAGA: w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

IV. Składanie rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

 

     • po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie rekrutacji, rodzic ma możliwość złożenia pisemnej rezygnacji z miejsca w placówce do której zostało zakwalifikowane dziecko

Uwaga: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zapisem art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 wrześni 1991r. o systemie oświaty

V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):

 • wniosek

 • 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14

 • Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29

 • Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1

 • Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15

 • Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5

 • Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8

 • Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a

 • Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4

 • Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a

Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105

 • Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14

 • Szkoła Podstawowa nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38

 • Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4

 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

VI. Kryteria

L.p.

Kryteria ustawowe

Wartość
punktowa

Dziecko zamieszkujące na terenie gminy

1.

Wielodzietność rodziny kandydata2

200

2.

Niepełnosprawność kandydata4

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata4

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata4

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata4

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą5

200

Kryteria dodatkowe

1.

Dziecko 4 letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (zgodnie z zapisem art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

100

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

50

3.

Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

40

4.

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub jeden rodzic/prawny opiekun złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)

30

5.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej.

10

6.

Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najdogodniej dla rodziców/rodzica – opiekuna prawnego.

Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę najdogodniej położoną.

5

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie1 to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2015 r.

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
  lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy
  o systemie oświaty) w przypadku kryterium samotność rodzica3

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie
  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

Druk oświadczeń dostępny na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

 1. Harmonogram

rekrutacja elektroniczna

Terminy

Zadania

do 23.04.2015 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 ( pok. 439) – (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej)

24.03. – 2.04.2015 r.

24.03.2015 r. od godz. 8.00

2.04.2015 r. do godz.14.00

Wypełnić w systemie wniosek, wybrać maksymalnie

3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek

24.03. – 2.04.2015 r.

w godz. 8.00-16.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany wniosek

23.04.2015 r.

od godz. 8.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka
(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

23–27.04.2015 r.

w godz. 8.00–16.00 Przedszkola

w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej ewentualną rezygnację z miejsca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko

29.04.2015 r.

od godz. 8.00

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

W rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów z rekrutacji elektronicznej mogą brać udział dzieci, które:

 • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
  w rekrutacji elektronicznej;

 • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

Terminy

Zadania

29.04. -05.05.2015 r.

w godz. 8.00–16.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

11.05.2015 r.

od godz. 8.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji

(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

11 – 13.05.2015 r.

w godz. 8.00–16.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej ewentualną rezygnację z miejsca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko

15.05.2015 r.

od godz. 8.00

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce,

do której dziecko zostało przyjęte

(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Od 15.05.2015 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej

31.08.2015 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy